Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE - STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA

2018-09-12 11:35 przez Dorota Kalinowska

Obwieszczenie 
o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Łosice

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy Łosice uchwały Nr XXX/209/16 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, w terminie do dnia 8 października 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię. nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z. dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz. o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Łosice.

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Z uwagi na powyższe wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice pokój nr 8 w godzinach pracy Urzędu oraz wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice, ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosice w pokoju nr 8 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminalosice.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie do dnia 8 października 2018 r. Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

 Uwagi lub wnioski złożone po terminie zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

 Burmistrz Miasta i Gminy
-/- Mariusz Kucewicz

Łosice, dnia 12.09.2018r.

 

Wróć