aktualności

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

19 lutego 2016 r. Delegatura Urzędu Marszałkowskiego w Siedlcach organizuje spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych poświęcone omówieniu najważniejszych kwestii w zakresie współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku. 

2016-02-15 21:10 przez Małgorzata Wojcieszuk

WAŻNE TERMINY DLA RODZICÓW PRZEDSZKOLAKÓW I PIERWSZOKLASISTÓW

Poniżej prezentujemy Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Łosice określające harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i do klas pierwszych szkół podstawowych Miasta i Gminy Łosice w roku szkolnym 2016/2017.

2016-02-15 12:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i  upowszechniania kultury fizycznej  oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2016.

2016-02-08 12:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

FERIE Z ŁDK I PILNA WIADOMOŚĆ DLA ŁASUCHÓW

Kochani,

o tym, że trwają ferie, nie będziemy Wam przypominać, ale o tym, że można je spędzić fajnie i kreatywnie – już tak.  

2016-02-03 16:07 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu

Na prośbę Fundacji alter eko, realizującej projekt "Kontrola obywatelska wdrażania zapisów "ustawy śmieciowej", w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG, publikujemy Raport  „Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami na Mazowszu”.

2016-02-03 10:06 przez Małgorzata Wojcieszuk

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Obowiązkowa lektura Mieszkańców Miasta i Gminy Łosice.

2016-02-03 08:58 przez Małgorzata Wojcieszuk