Struktura Urzędu

1. Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
2. Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Łosice
3. Sekretarz Miasta i Gminy Łosice

4. Wydział Finansowo-Budżetowy
a. Skarbnik
b. Inspektor ds. księgowości budżetowej
c. Podinspektor ds. księgowości budżetowej
d. Inspektor ds. obsługi kasowej
e. Podinspektor ds. gospodarki odpadami komunalnymi

5. Referat Podatków i Opłat
a. Kierownik Referatu Podatków i Opłat
b. Inspektor ds. wymiaru podatków i Opłat
c. Inspektor ds. wymiaru podatków i Opłat
d. Inspektor ds. księgowości podatkowej


6. Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
a. Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
b. Inspektor ds. gospodarki gruntami
c. Inspektor ds. gospodarki mieniem komunalnym


7. Referat Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej
a. Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej i Gospodarki Komunalnej
b. Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
c. Inspektor ds. dodatków mieszkaniowych
d. Inspektor ds. drogownictwa
e. Inspektor ds. pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej


8. Referat Spraw Obywatelskich
a. Inspektor ds. wojskowych i dowodów osobistych
b. Inspektor ds. ewidencji

9. Urząd Stanu Cywilnego
a. Kierownik Urzędu stanu Cywilnego
b. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

10. Stanowisko ds. Gospodarczych i Administracji

11. Stanowisko ds. Kadr, Rozwoju


12. Stanowisko ds. Obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego oraz Spraw Mieszkaniowych


13. Stanowiska ds. obsługi Rady Miasta i Gminy


14. Łosickie Centrum Informacji – ŁCI - Ośrodek Aktywności Lokalnej „Informacja"
a. Kierownik ŁCI
b. Inspektor ds. obsługi stanowisk komputerowych

15. Straż Miejska

a. Komendant Straży Miejskiej

b. Inspektor Straży Miejskiej