Szczegóły ogłoszenia

BUDOWA NOWEJ DROGI I MOSTU W CIĄGU MYŚLIWSKIEJ

2020-08-12 15:43 przez Małgorzata Wojcieszuk

12 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej w ciągu ulicy Myśliwskiej w kierunku ulicy Parcele w Łosicach. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych MIKST Sp. z o.o., ul. Gdańska 69A, 07-100 Węgrów.

Na wykonanie inwestycji Miasto i Gmina Łosice pozyskały dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji w wysokości 60% całkowitej wartości zadania.
Wartość robót budowlanych wynosi 4 370 425,83 zł (brutto).

Inwestycja Miasta i Gminy Łosice będzie realizowania do 12 sierpnia 2021 r. i jest niezależna od inwestycji prowadzonej przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, polegającej na przebudowie drogi 698 wraz z remontem mostu na rz. Toczna w Łosicach.

Powstanie nowa droga łącząca ul. Myśliwską (obecnie tzw. ślepa) z ul. Parcele. Zakres planowanych do wykonania prac obejmuje:
• usunięcie kolizji energetycznych,
• budowę drogi, ścieżki rowerowej i chodnika,
• budowę mostu,
• budowę sieci energetycznej poniżej 1kV – kablowej linii oświetlenia ulicznego.
Łączna długość zadania inwestycyjnego wynosi 550,26 m.

Droga będzie posiadała jezdnię bitumiczną z betonu asfaltowego o szerokości 6,0 i 7,0 m. Powstanie też chodnik o szerokości 2,0 m wraz ze ścieżką rowerową o szerokości od 2,0 do 2,5 m, która będzie oddzielona od jezdni rowem odwadniającym. Dla poprawy bezpieczeństwa od strony jezdni  będą ustawione bariery mostowe, od strony rzeki bariery szczeblinkowe.

Wróć