Szczegóły ogłoszenia

KONKURS OFERT NA WSPIERANIE ZADAŃ W ZAKRESIE KULTURY

2017-02-02 12:18 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017.

Podmioty ubiegające się o dotacje składają ofertę wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadania (Dz.U.z 2016r..poz 1300 ) do dnia 24 lutego  2017 r. do godz.15.30.

Zapraszamy do składania ofert.

Szczegóły: Biuletyn Informacji Publicznej http://e-bip.pl/Start/22/Information/226917

Wróć