Szczegóły ogłoszenia

Nabór kandydatów do komisji konkursowej - KULTURA 2020

2020-01-23 14:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019r. poz. 688), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2020.

Dokumenty: http://www.bip.gminalosice.pl/index.php?job=wiad&idg=11&id=200&x=20&y=50&n_id=426

Wróć