Szczegóły ogłoszenia

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ - SPORT

2017-02-02 14:40 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie  współdziałania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Miasta i Gminy Łosice w roku 2017.

Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Miasto i Gminę Łosice. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

Zgłoszenie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny w formie elektronicznej lub do pobrania w tut. Urzędzie, pok. Nr 21. Wypełnione formularze należy składać  do dnia 16 lutego 2017 r. do godz. 15.30  w sekretariacie tut. Urzędu, pok. Nr 21 lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Łosicach, ul. Piłsudskiego 6 , 08-200 Łosice (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

Zarządzenie, ogłoszenie i formularz zgłoszeniowy dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://e-bip.pl/Start/22/Information/226921

Wróć