Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIA WOJEWODY

2020-05-18 15:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wojewoda Mazowiecki, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz, U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) - dalej jako k.p.a, w związku z art. 73 ust. 1 i 3, art. 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020 r., poz. 65 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu administracyjnym w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości będącej we władaniu Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie położonych: 

  1. w obrębie Rudnik gmina Łosice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 423 o pow. 1,9303 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część pasa drogi publicznej (krajowej) - Nr Nr 698 relacji: Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol została wydana w dniu 15 maja 2020 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 184/S/2020 znak: SPN-S.7533,19.2018.B.Z(P.J) w sprawie stwierdzenia nabycia przez Województwo Mazowieckie prawa własności opisanej wyżej nieruchomości;
  2. w obrębie Biernaty Średnie gmina Łosice, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 283 o pow. 1,8588 ha, zajętej w dniu 31 grudnia 1998 roku pod część pasa drogi publicznej (krajowej) - Nr Nr 698 relacji: Siedlce - Łosice - Konstantynów - Terespol została wydana w dniu 15 maja 2020 r. decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 183/S/2020 znak: SPN-S.7533,20.2018.B.Z(P.J) w sprawie stwierdzenia nabycia przez województwo Mazowieckie prawa własności opisanej wyżej nieruchomości.

W związku z powyższym istnieje możliwość zapoznania się z treścią w/w decyzji w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Siedlcach przy ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym tel. 25 644-71-53, bądź za pośrednictwem poczty mailowej pod adresem pjanczuk@mazowieckie.pl

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania, za moim pośrednictwem, do Ministra Rozwoju, w terminie 14 dni od ustania okresu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID, o którym mowa w art. 15 zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV1D-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.).

Wróć