Szczegóły ogłoszenia

OBWIESZCZENIE - PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

2018-06-20 15:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2017, poz. 1405 z późn. zm./ informuję że został opracowany projekt dokumentu pn.; „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025”

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z ww. Programem Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018 – 2021 z perspektywą na lata 2022-2025” w terminie 21 dni tj. od dnia 20 czerwca 2018 r. do dnia 11 lipca 2018 r., oraz możliwości składania uwag i wniosków w ww. terminie, w siedzibie urzędu Miasta i Gminy Łosice ul. Piłsudskiego 6, 08-200 Łosice pok. 25, I piętro w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek 900-1700, wtorek- piątek 730-1530

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Łosice.

Niniejsze Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach gmina.losice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.e-bip.pl/start/22 oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice

/-/ Mariusz Kucewicz

Wróć