Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE w sprawie naboru kandydatów na członków komisji

2016-02-08 12:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie współdziałania i  upowszechniania kultury fizycznej  oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na terenie  Miasta i Gminy Łosice w roku 2016.

 1. Komisja konkursowa powoływana jest w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego przez Miasto i Gminę Łosice.
 2. W skład Komisji Konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, mające siedzibę na terenie Miasta i Gminy Łosice lub działające na rzecz jej mieszkańców, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
 • są pełnoletnimi obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie reprezentują organizacji biorących udział w ogłoszonym konkursie ofert,
 • posiadają wiedzę z zakresu ubiegania się o dotacje samorządowe przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy.
 1. Do zadań członka Komisji należy:
 • udział w posiedzeniu Komisji
 • zapoznanie się z ofertami
 • sprawdzenie ofert pod względem formalnym i merytorycznym,
 • ocena złożonych ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o otwartym konkursie ofert,
 • podpisanie protokołu Komisji Konkursowej.
 1. Udział w pracach Komisji jest nieodpłatny i członkom Komisji nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 2. Zgłoszenie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, dostępny w formie elektronicznej lub do pobrania w tut. Urzędzie, pok. Nr 21
 3. Wypełnione formularze należy składać  do dnia 22 lutego 2016 r. do godz. 17.00  w sekretariacie tut. Urzędu, pok. Nr 21 lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Łosicach, Ul. Piłsudskiego 6 , 08-200 Łosice (decyduje data wpływu do tut. Urzędu).

Zarządzenie Nr RMiG.120.6.2016

Wróć