Szczegóły ogłoszenia

OGŁOSZENIE O WYBORZE PARTNERA PROJEKTU

2018-10-24 14:09 przez Administrator

Miasto i Gmina Łosice, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017r. poz. 1475),  ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu "Ja w internecie" , składanego przez Fundację Legalna Kultura, realizowanego w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na obszarze województwa mazowieckiego, którego wnioskodawcą będzie Miasto i Gmina Łosice.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 02.10.2018 r. do 23.10.2018 r.  W terminie naboru wpłynęła jedna oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano firmę:

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, 08-111 Krzesk, Krzesk – Królowa Niwa 45

Wróć