Szczegóły ogłoszenia

Ogłoszenie o wyborze partnera projektu

2019-03-19 14:34 przez Administrator

Miasto i Gmina Łosice działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431), ogłosiła otwarty nabór na partnera pochodzącego spoza sektora finansów publicznych, do wspólnej realizacji projektu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna,  którego wnioskodawcą będzie Miasto i Gmina Łosice.

Nabór Partnera odbywał się w terminie od 19.02.2019 r. do 12.03.2019 r.. W terminie naboru wpłynęła jedna oferta.

W wyniku oceny formalnej i merytorycznej na Partnera wybrano firmę:

Project Hub sp. z.o.o, ul. Trzcianecka 3e, 60-434 Poznań

Wróć