Szczegóły ogłoszenia

PRZETARG NA SZKOŁĘ W PATKOWIE

2016-04-11 16:06 przez Małgorzata Wojcieszuk

 

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice  ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej byłym budynkiem szkolnym z częścią mieszkalną, o powierzchni użytkowej 344,08 m2 i budynkiem gospodarczo - sanitarnym o powierzchni użytkowej 75,30 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 161 o powierzchni 0,99 ha położonej w miejscowości Patków, stanowiącej własność Gminy Łosice. Księga wieczysta NR SI2S/00002033/1.

Obiekt wyposażony w energię elektryczną i wodociąg. Przez działkę przebiega sieć wodociągowa i energetyczna.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice działka przeznaczona pod usługi oświaty z możliwością przeznaczenia na cele mieszkaniowe lub usługi nieuciążliwe.

Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej – 176 000 zł.

Wadium – 17 600 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2016 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 15 /parter/.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach Nr 86 8038 0007 0010 1491 2000 0030 Bank Spółdzielczy w Łosicach w terminie do dnia 13 maja 2016 r.

Przystępujący do przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

- osoby fizyczne - dowód tożsamości, nr NIP,
- osoby prawne - aktualny wypis z właściwego rejestru, nr NIP, REGON, notarialnie poświadczone pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
- w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków - pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożeniu dokumentu o istnieniu rozdzielności majątkowej.

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, zgodnie z ustawą z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców / Dz.U. z 2014 r. poz.1380/.

Uczestnik przetargu, który wygrał przetarg jest zobowiązany wpłacić kwotę wynikłą ze sprzedaży po odliczeniu wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu oraz nie stawienie się w kancelarii notarialnej powoduje, że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty umowy notarialnej i opłat sądowych ponosi nabywca.

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona na stronie internetowej Miasta i Gminy Łosice gmina.losice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej losicegmw.e-bip.pl /urzędowe tablice ogłoszeń/.

Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami w Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6, pokój nr 15,16 lub telefonicznie /83/ 357-27-66 wew. 40, 41 w godzinach pracy Urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zastrzega prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wróć