Szczegóły ogłoszenia

TARGOWICA MIEJSKA WZNAWIA DZIAŁALNOŚĆ W NIEDZIELE

2020-06-19 12:20 przez Małgorzata Wojcieszuk

Od 21 czerwca 2020 r. Targowica miejska w Łosicach zostanie otwarta również w niedziele.  Wznowienie funkcjonowania targowicy uwarunkowane jest przestrzeganiem zasad postępowania określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19.04.2020 r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.697), 

Decyzja o otwarciu została podjęta po zasięgnięciu opinii Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łosicach, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach oraz Zarządcy targowicy. Zarządca targowiska zobowiązał się do zapewnienia prawidłowego przebiegu handlu, tak aby sprzedawcy i kupujący stosowali się do obowiązujących przepisów. Zarówno sprzedających jak i kupujących obowiązywać będą restrykcyjne obostrzenia w związku z wirusem SARS-CoV-2. 

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY:

 1. Zarządca targowiska wskazuje miejsca do prowadzenia oraz wyznacza odległości pomiędzy stanowiskami.
 2. Warunkiem udostępnienia stanowiska handlowego jest posiadanie przez sprzedającego odpowiedniej ilości rękawiczek jednorazowych lub środka dezynfekującego – do okazania przy pobieraniu opłaty targowej.
 3. Handlujący obowiązani są w godzinach otwarcia stanowisk dokonywać co najmniej raz na godzinę dezynfekcji stanowisk kasowych lub stanowisk obsługi, a także posiadać i używać na stanowisku:
  a) substancje do odkażania rąk,
  b) rękawice jednorazowe,
  c) maseczki zasłaniające usta i nos,
  d) pojemniki na odpady higieniczne (rękawice, maseczki),
  e) zapewnić brak możliwości bezpośredniego kontaktu do oferowanych produktów (towary podaje sprzedawca),
  f) w miarę możliwości korzystać z płatności bezgotówkowych.
 4. Kupujących obowiązuje:
  a) przed przystąpieniem do zakupu odkażanie rąk bądź włożenie rękawic,
  b) zachowanie odległości minimum 2m od osób postronnych,
  c) zasłanianie nosa i ust,
  d) nie dotykanie oferowanych produktów przed zakupem (zakupiony towar podaje sprzedawca),
 5. Na targowisku na jedno czynne stoisko handlowe (w tym samym czasie) mogą przypadać 4 osoby kupujące, co oznacza, że na targowisku może przebywać tylu kupujących, ile wynosi liczba stanowisk handlowych pomnożona przez 4. Liczbę czynnych stanowisk i liczbę kupujących kontroluje Zarządca targowicy.
 6. Ponadto wszystkich obowiązują środki ostrożności i zalecenia wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego o opublikowane na jego stronie internetowej (https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/targowiska-bazary-na-ktorych-sprzedawana-jest-zywnosc-zalecane-dzialania-zapobiegajace-zagrozeniu-epidemiologicznemu-covid-19-koronawirus/).
 7. Za przestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia a dotyczących bezpieczeństwa na targowisku zgodnie z Regulaminem targowiska odpowiada Zarządca oraz
 8. Za przestrzeganie obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia a dotyczących bezpieczeństwa na danym stanowisku handlowym odpowiada Sprzedawca.
 9. W przypadku gdy wymagania, o których mowa w § 2 Zarządzenia nie mogłyby być przestrzegane, Zarządca targowiska powinien w trosce o dobro i bezpieczeństwo konsumentów wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta i Gminy Łosice o ograniczenie działania części lub całości targowiska.

Wróć