Szczegóły ogłoszenia

ZAKAZ UPRAWY MAKU I KONOPI

2019-04-19 09:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2018 r., poz. 1030 z późn. zm./ oraz Uchwałą Nr 26/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w roku 2019  - uprzejmie informuję, że na terenie Miasta i Gminy Łosice obowiązuje zakaz uprawy maku i konopi.

Art. 51  ww. ustawy mówi: w przypadku stwierdzenia  prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.  

Burmistrz 
Miasta i Gminy Łosice
(-) Mariusz Kucewicz 

Wróć