Szczegóły ogłoszenia

ZAKAZ WYPALANIA TRAW

2019-03-12 10:55 przez Małgorzata Wojcieszuk

Wiosenne wypalanie traw jest zjawiskiem wyjątkowo szkodliwym oraz niebezpiecznym, zarówno dla środowiska naturalnego, jak i dla ludzi.

Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.) zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Kto nie przestrzega ww. zakazu podlega karze aresztu lub grzywny (art. 131 pkt. 12 ustawy o ochronie przyrody).

Wypalanie traw:
- grozi utratą unijnych dopłat dla rolników,
- przyczynia się do obniżenia rolniczej i ekologicznej wartości gruntów,
- pozbawia glebę możliwości wzbogacania w materię organiczną i oczyszczania z herbicydów i pestycydów,
- zmniejsza zdolność gleby do retencji wody, i niszczy florę bakteryjną odpowiedzialną za asymilację azotu z atmosfery,
- obniża wartość plonów o 5-8 proc., powodując jednocześnie zachwianie ekosystemu, czego wynikiem jest nadmierny rozwój chwastów.
- powoduje emisję rakotwórczych substancji - benzo(a)pirenu i innych.

Mając na uwadze powyższe apeluję o poszanowanie przyrody i zdrowia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Wróć