Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie do udziału w debacie

2020-07-15 18:35 przez Małgorzata Wojcieszuk

W debacie nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice głos mogą zabierać Radni oraz Mieszkańcy, przy czym Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy Łosice, poparte podpisami, co najmniej 20 osób.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport  o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok odbędzie się 
23 lipca 2020 r. w związku z powyższym zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do 22 lipca 2020 r. do godz. 15.30 pokój nr 24 w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach.

Do pobrania: 

Formularz zgłoszenia do udziału w debacie i Raport o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 r.

 Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Łosice 

/-/ Ewa Hornowska

Wróć