Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na IX Sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2019-05-10 13:26 przez Dorota Kalinowska

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału

w IX sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

która odbędzie się w dniu 20 maja 2019 r. (poniedziałek)

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 14.30

Porządek obrad:

 1. Otwarcie
 2. Sprawy organizacyjne:
 • stwierdzenie quorum,
 • przedstawienie porządku obrad,
 • przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 1.             Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
 • Burmistrza,
 • Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
 1. Analiza działań podjętych przez Związek Komunalny „Nieskażone Środowisko”  z siedzibą w Łosicach.
 2. Informacja z działalności Spółki Kom-Gaz w Łosicach.
 3. Analiza zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Łosice.
 4. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 r.;
 • w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Łosicach przy ul. Rynek 6, stanowiącej własność Gminy Łosice;
 • w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz określenia sezonu kąpielowego;
 • w sprawie uchwalenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta i Gminy Łosice na lata 2018-2028;
 • w sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 • w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice;
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028;
 • w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA

RADY MIASTA I GMINY

Ewa Hornowska 

Wróć