Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na sesję Rady Miasta i Gminy Łosice.

2019-11-20 16:16 przez Dorota Kalinowska

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału

w XVIII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice

która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek)

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 15.00Porządek obrad:

1.Otwarcie,

2. Sprawy organizacyjne:

1) Stwierdzenie quorum,

2) Przedstawienie porządku obrad,

3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3.Informacja o działaniach podjętych między sesjami:

1) Burmistrza

2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.

4.Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice;

2) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej;

3) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

4) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

5) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

6)obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2020 na obszarze Miasta i Gminy Łosice;

7) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku;

8) w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku;

9) w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta i Gminy Łosice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

10) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieograniczonego na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Łosicach stanowiącej własność Gminy Łosice;

11) w sprawie nadania nazwy ulicy w Łosicach;

12) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie.

13) w sprawie wyrażenia zgody na wynajem bez przetargu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łosice

14) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028;

15) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.

5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych złożonych za 2018 rok.

6. Przedstawienie informacji o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna oraz opinia Prezesa Sądu Rejonowego w Siedlcach dotycząca potrzeb Sądu w zakresie wykonywania pracy przez skazanych.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miasta i Gminy

Ewa Hornowska

 

 

Wróć