Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY MIASTA I GMINY

2019-02-21 08:49 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w VI sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:

1)  stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.

3.  Informacja o działaniach podjętych między sesjami:

1) Burmistrza,
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.

4. Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy Łosice.

5. Omówienie stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta  i Gminy Łosice.

6. Informacja z działalności Łosickiego Domu Kultury, biblioteki miejskiej.

7. Informacja z działalności Łosickiego Centrum Informacji.

8. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Łosice;
2) ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane;
3) w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/49/15 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
4) w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami części nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice;
6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice;
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.

9. Sprawy różne i wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Łosice
Ewa Hornowska

Wróć