Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA VI SESJĘ RADY

2019-01-28 13:45 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w V nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
2) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
3) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych Wieloletnim Programem Rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023;
4) w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
5)w sprawie uchylenia uchwał ustalających zasady odpłatności za wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych;
6) w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków;
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028;
8) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
4. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice za 2018 rok.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
(-) Ewa Hornowska

 

Wróć