Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XII sesję

2019-07-09 15:59 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 16 lipca 2019 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 14.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie,
2. Sprawy organizacyjne:
1) Stwierdzenie quorum,
2) Przedstawienie porządku obrad,
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
1) Burmistrza
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, będącymi własnością Gminy Łosice;
2) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 2 położonego w Łosicach przy ul. Sienkiewicza 4 wraz z udziałem w działce;
3) w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kąpieliska – „Zalew Łosicki”;
4) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Miasto i Gminę Łosice do projektu pn. „e-Usługi w Mieście i Gminie Łosice oraz w Gminach Korczew, Paprotnia i Stara Kornica;
5) w sprawie zmiany uchwały Nr XI/69/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego 2020 w Mieście i Gminie Łosice;
6) w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników zgłoszonych w wyborach na kadencje 2020-2023;
7) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu na realizację zadania pod nazwą „Wdrożenie programu pilotażowego w zakresie rozwoju autobusowej komunikacji zbiorowej Powiatu Łosickiego”;
8) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława w Łosicach;
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028;
10) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
5. Sprawy różne i wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy

Ewa Hornowska

 

 

Wróć