Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XIII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2019-08-21 13:42 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XIII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się 29 sierpnia 2019 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 16.30.

Porządek obrad:

1. Otwarcie,

2. Sprawy organizacyjne:
1) Stwierdzenie quorum,
2) Przedstawienie porządku obrad,
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
1) Burmistrza
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.

4. Informacja z działalności M-G Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice;
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Zakrze, stanowiących własność Gminy Łosice;
3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie;
4) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice;
5) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028;
7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.

6. Sprawy różne i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miasta i Gminy
(-) Ewa Hornowska

Wróć