Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XIV sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2019-09-12 16:24 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XIV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
  2. Sprawy organizacyjne:
  1) stwierdzenie quorum,
  2) przedstawienie porządku obrad.
  3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwał:
  1)  w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr RPMA.10.01.04-14-c534/19 pn. „Łosice otwarte na przedszkolaków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
  2) zmieniająca uchwałę Nr XXVII/165/09 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice
  3) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Ewa Hornowska

 

Wróć