Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XIX sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2019-12-12 15:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XIX sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 27 grudnia 2019 r. (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 14.00.

Porządek obrad:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
1) Burmistrza,
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
4. Informacja z działalności Spółki PKS w Łosicach.
5. Informacja z działalności Spółki „Kom-Gaz” w Łosicach.
6. Przegląd realizacji inwestycji na terenie Miasta i Gminy Łosice.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia Miejsko–Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok;
2) w sprawie uchwalenia Miejsko–Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
3) w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/84/91 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie sprzedaży działek budowlanych stanowiących własność gminy będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych lub prawnych;
4) w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Łosice;
5) w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach przy ul. Błonie 5B, stanowiącej własność Gminy Łosice na rzecz użytkowania wieczystego;
6) w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok;
7) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta i Gminy Łosice na rok 2020;
8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019-2028;
9) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku;
10) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028 oraz budżetu gminy Łosice na rok 2020:
a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028;
b) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej na 2020 rok w pełnej klasyfikacji budżetowej wraz z uzasadnieniem;
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028;
d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok;
e) przedstawienie opinii w sprawie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028 oraz projektu uchwały budżetowej na 2020 rok przez Przewodniczących: Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego;
f) dyskusja nad powyższymi projektami uchwał;
g) przedstawienie ewentualnych wniosków;
h) głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami;
i) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028.
j) głosowanie nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łosice na rok 2020.
8. Sprawy różne i wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
Ewa Hornowska

Wróć