Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2018-03-16 19:47 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w XLIV sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 22 marca 2018 r. (czwartek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 12.00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
  1)  stwierdzenie quorum,
  2)  przedstawienie porządku obrad,
  3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza,
  2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania.
 5. Informacja na temat składania wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe przez producentów rolnych w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.
 6. Omówienie stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 7. Bezrobocie na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 8. Informacja z działalności Łosickiego Domu Kultury, biblioteki miejskiej.
 9. Sprawozdanie z działalności stanowiska ds. promocji Miasta i Gminy Łosice – przedstawienie planów pracy.
 10. Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łosice;
2) w sprawie podziału Miasta i Gminy Łosice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w okręgu;
3) w sprawie podziału miasta i gminy na stałe obwody głosowania;
4) w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie może być przyznane;
5) w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice;
6) w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łosicach dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta i Gminy Łosice w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Łosice;|
7) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie za wynagrodzeniem służebnością przesyłu nieruchomości położonych w Łosicach przy ul. Szkolnej na rzecz EXATEL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie;
8) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie za wynagrodzeniem służebnością przesyłu nieruchomości położonej w Łosicach przy ul. Czarkowskiego na rzecz Vectra Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie;
9) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Łosice;
10) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2018 rok;
11) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 roku;
12) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice w latach 2018-2028.

 1. Odpowiedzi na interpelacje.
 2. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady za rok 2017.
 3. Sprawy różne i wolne wnioski.
 4. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA I GMINY
Romuald Jóźwiaczuk

Wróć