Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XLIX sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2018-06-13 11:33 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XLIX sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosice. Rozpoczęcie - godzina 13 ⁰⁰.

Porządek obrad:

1. Otwarcie,
2. Sprawy organizacyjne:
1) Stwierdzenie quorum,
2) Przedstawienie porządku obrad,
3) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami
1) Burmistrza
2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Zapoznanie się z pracą Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
6. Informacja z działalności „KOM-GAZ” Spółki z o.o. w Łosicach.
7. Informacja z działalności PKS Spółka z o.o. w Łosicach.
8. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2017 r.
9. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2017 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice,
2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice,
3) Opinie Regionalnej Izby Rozrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
4) Dyskusja.
10. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok;
11. Odpowiedzi na interpelacje,
12. Sprawy różne i wolne wnioski,
13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy
(-) Romuald Jóźwiaczuk

Wróć