Szczegóły ogłoszenia

ZAPROSZENIE NA XVII SESJĘ RADY MIASTA I GMINY

2019-10-22 15:36 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XVII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 30 października 2019 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.

Rozpoczęcie - godzina 15.00

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:Stwierdzenie quorum,
  1) Przedstawienie porządku obrad,
  2) Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji z dnia 30 września 2019 r. i z 7 października 2019 r.
 3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza
  2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
 4. Stan oświaty na terenie Miasta i Gminy Łosice.
 5. Informacja na temat  niewłaściwych zachowań młodzieży oraz sposoby ich zapobiegania.
 6. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku.
 7. Przedstawienie opinii zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników o zgłoszonych kandydatach.
 8. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020 – 2023;
  2) w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/18 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2019 rok;
  3) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Łosice oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  4) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice;
  5) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność Gminy Łosice;
  6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2019 – 2028;
  7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku.
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca
Rady Miasta i Gminy Łosice 
(-) Ewa Hornowska 

 
 

 

Wróć