Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XX sesję Rady Miasta i Gminy

2020-01-22 10:26 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XX sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach.
Rozpoczęcie - godzina 15.00.

Porządek obrad:

1.Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
1) stwierdzenie quorum,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
1) Burmistrza,
2) Przewodniczącej Rady Miasta i Gminy.
4. Informacja z działalności ŁDK, biblioteki miejskiej.
5. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Łosice;
2) w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/128/19 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
4) w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji przez Burmistrza Miasta i Gminy Łosice;
5) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
6. Przyjęcie sprawozdań z prac stałych Komisji Rady za 2019 rok.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY
(-) Ewa Hornowska

Wróć