Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miasta i Gminy Łosice

2020-06-19 10:31 przez Małgorzata Wojcieszuk

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Łosice zaprasza do wzięcia udziału w XXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice która odbędzie się w dniu 22 czerwca  2020 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach. Rozpoczęcie - godzina 15.30. 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. stwierdzenie quorum,
 4.  przedstawienie porządku obrad,
 5. przyjęcie protokołu  z poprzedniej sesji.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łosicach za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 8. Sprawozdanie z działalności Łosickiego Centrum Informacji.
 9. Analiza zadań inwestycyjnych Miasta i Gminny Łosice.
 10. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zmiany uchwały nr XIX/121/19 Rady Miasta i Gminy Łosice z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Miejsko – Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łosice na 2020 rok;
  2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zespołu dworsko – parkowego położonego w Toporowie, stanowiącego własność Gminy Łosice;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych położonych w Łosicach, stanowiących własność Gminy Łosice na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie;
  4) w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia;
  5) w sprawie udzielenia pomocy  finansowej Powiatowi Łosickiemu w 2020 r. na zapewnienie wkładu własnego Powiatu (Organizatora) w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na 2020 rok;
  6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łosice na lata 2020 – 2028;
  7) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 roku;
 1. Sprawy różne i wolne wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIASTA I GMINY

Ewa Hornowska

Wróć