Szczegóły ogłoszenia

Zaproszenie na XXVII sesję - 23 lipca 2020 r.

2020-07-15 18:50 przez Małgorzata Wojcieszuk

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w XXVII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice, która odbędzie się w dniu 23 lipca 2020 r. (czwartek) w Łosickim Domu Kultury (sala widowiskowa). Rozpoczęcie - godzina 13.30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie,
 2. Sprawy organizacyjne:
  1) Stwierdzenie quorum,
  2) Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 22 czerwca 2020 r. i z dnia 8 lipca 2020 r.
 4. Informacja o działaniach podjętych między sesjami:
  1) Burmistrza
  2) Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych w 2019 r.
 6. Debata nad raportem o stanie Miasta i Gminy Łosice za 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice wotum zaufania.
 8. Analiza i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Łosice za 2019 r., sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia:
  1) Wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Łosice,
  2) Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Łosice,
  3) Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
  4) Dyskusja.
 9. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Łosice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok;
  2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Łosice absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok;
  3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Łosicach, stanowiącej własność Gminy Łosice;
  4) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości, stanowiącymi własność gminy Łosice;
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy

(-) Ewa Hornowska

Wróć