Szczegóły ogłoszenia

ZAPYTANIE OFERTOWE OSP NIEMOJKI

2016-08-03 11:41 przez Małgorzata Wojcieszuk

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz.1020) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę robót budowlanych.

  1. Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Niemojkach

  2. Przedmiot zamówienia - Budowa garażu przy remizie OSP w Niemojkach – fundamenty.

Dokładny zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego(poz.1-roboty ziemne,poz.2 wykonanie fundamentów)

  1. Termin realizacji zamówienia - 10.11.2016 r.

  2. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

  3. Bliższe informacje nożna uzyskać pod nr tel. 693 176 066.

  4. Sposób przygotowania oferty .

Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną, do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień i aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego kierownika budowy.

  1. Miejsce i termin złożenia oferty.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Łosice sekretariat pokój nr 22 do dnia 16.08.2016 r. godz.1530.

 

Wróć