Szczegóły ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

2019-10-03 11:32 przez Małgorzata Wojcieszuk

ZAWIADOMIENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZANIA LASU

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm./ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres 60 dni tj. od dnia 23 września 2019 r. do 22 listopada 2019.
Jednocześnie informuję, iż uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.
Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.
Z planem urządzania lasu właściciele lasów mogą zapoznawać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Łosicach przy ul. Piłsudskiego 6, pok. nr 16 w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek w godz. 9.00-17.00, wtorek- piątek w godz. 7.30-15.30.

Burmistrz Miasta i Gminy Łosice
/-/ Mariusz Kucewicz

Łosice, dnia 30.09.2019 r.

Wróć