Szczegóły ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE

2019-09-18 15:05 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach /Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm./ zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych na okres 60 dni tj. od dnia 23 września 2019 r. do
22 listopada 2019.

Jednocześnie informuję, iż uproszczony plan urządzania lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy o lasach, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków.

Wróć