Szczegóły ogłoszenia

WARTO SEGREGOWAĆ ŚMIECI

2016-04-20 14:24 przez Małgorzata Wojcieszuk

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
obowiązującej od 1 maja 2016 r.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r. poz. 250) Burmistrz Miasta i Gminy Łosice zawiadamia, iż Rada Miasta i Gminy Łosice uchwałą Nr XIX/126/16 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

  • 6,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 11,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Uwaga! W związku ze zmianą stawki opłaty:

  • ZA I KWARTAŁ 2016 r. PŁACIMY WEDŁUG STARYCH STAWEK: opłatę za I kwartał 2016 r. należało wnieść do 15 marca br. w wysokości obliczonej na podstawie obowiązujących do 1 maja 2016 r. stawek opłat (jak w roku poprzednim);
  • GMINA WYŚLE ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWEK: zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W związku z powyższym Urząd Miasta i Gminy w Łosicach dostarczy właścicielom nieruchomości  ww. zawiadomienia na 2016 r. przed drugim terminem płatności przed 15 maja 2016 r.
  • Opłatę określoną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2016 bez wezwania w terminach płatności :
  • za II kwartał –   do dnia 15 maja,
  • za III kwartał –   do dnia 15 września,
  • za IV kwartał –   do dnia 15 listopada.
  • zawiadomienia nie zostaną wysłane do tych właścicieli nieruchomości, którzy mają zadeklarowaną nieselektywną zbiórkę odpadów komunalnych, ponieważ stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny nie uległa zmianie i wynosi 11,00 zł.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach.

Wróć