Szczegóły ogłoszenia

Zmiany w gospodarce odpadami - Informacja dla mieszkańców.

2019-12-27 09:59 przez Dorota Kalinowska

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. zmienia ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 oraz siedem innych ustaw.

1) zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają na celu, po pierwsze, wyeliminowanie możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od mieszkańców, co utrudniało gminom kontrolę nad strumieniem odpadów komunalnych oraz mogło prowadzić do podwyższenia kosztów systemu. Za podstawę ustalenia wynagrodzenia za odbieranie oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych przyjęto stawkę za 1 Mg (odpowiednio) odebranych albo zagospodarowanych odpadów komunalnych;

2) gminy zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło, popiół, bioodpady, a także tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej pszok) w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy;

3) gminy zostały zobowiązane do osiągania poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej: 1) 50% wagowo – za każdy rok w latach 2020–2024; 2) 55% wagowo – za każdy rok w latach 2025–2029; 3) 60% wagowo – za każdy rok w latach 2030–2034; 4) 65% wagowo – za 2035 r. i za każdy kolejny rok oraz do osiągania poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo;

4) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te w całości lub w części przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych wykonawczych do ustawy.

5) rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy;

6) rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych;

7) zniesiono obowiązek regionalizacji w zakresie przekazywania bioodpadów, niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania i z procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przeznaczonych do składowania.

 

 Informacja dla mieszkańców w sprawie zasad segregacji
obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

6 września 2019 roku weszły w życie zmiany ustawy o czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2019, poz. 2010) na podstawie, których dokonano zmian w prawie miejscowym. Nowelizacja Ustawy wprowadziła prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych

- Od 1 stycznia 2020 roku zwalnia się z obowiązku posiadania brązowego worka - zwolnieni będą właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający przydomowy kompostownik i kompostujący odpady pochodzenia roślinnego. W przypadku posiadania kompostownika, właściciel nieruchomości jednorodzinnej nie będzie mógł wystawiać brązowego worka służącego do gromadzenia bioodpadów.

- Osoby posiadające kompostowniki otrzymają ulgę w wysokości opłaty. Zgłoszone kompostowniki będą ewidencjonowane i będą podlegać kontroli.  Stawka za odbiór odpadów komunalnych dla osób posiadających kompostowniki wynosi 13 zł od osoby miesięcznie.

- Bezwzględna segregacja odpadów. Kontrolę prawidłowości segregacji prowadzić będą pracownicy firmy odbierającej odpady komunalne. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, na właściciela nieruchomości nałożona zostanie kara w wysokości dwukrotności stawki obowiązującej opłaty. Kara zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza.

 - Obowiązek złożenia nowej deklaracji w ciągu 14 dniu od zamieszkania. Zmiany deklaracji należy dokonywać za każdym razem w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych nieruchomość tj. narodziny dziecka, przeprowadzka, zgon do 10-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

- Właściciel nieruchomości nie będzie mógł złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątek stanowi zobowiązanie powstałe w związku ze śmiercią mieszkańca - ustawodawca umożliwił złożenie deklaracji do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta i Gminy Łosice zobowiązani są wnosić z góry, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

- do 15 marca za I kwartał danego roku;
- do 15 maja za II kwartał danego roku;
- do 15 września za III kwartał danego roku;
- do 15 listopada za IV kwartał danego roku.

Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać z góry uiszczać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach, przelewem na wyodrębniony rachunek bankowy o numerze:
57 8038 0007 0010 1491 2000 0940 lub wpłatą do inkasenta.

 Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15,00 zł miesięcznie
- stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z wykorzystaniem kompostownika do zbierania bioodpadów wynosi 13 zł od mieszkańca
- podwyższona stawka opłaty dla właścicieli nieruchomości którzy nie wypełnili obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wynosi dwukrotność opłaty podstawowej tj. 15 zł, czyli stawka podwyższona wynosi 30 zł od jednego mieszkańca za miesiąc w którym nastąpiło zdarzenie braku segregacji.

Wróć